Lagtolkning på redovisningsområdet - om några skillnader

4146

Vårdföretagarna Moms på sjukvård - Förslag till - Almega

232), att »tillräckligt underlag för när varande icke finnes för en närmare precisering av de tolkningsmeto der, som för svensk beskattningsrätts vidkommande skulle kunna sä gas vara erkända». NJA 2004 s. 299: I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (II) och 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i lydelse före den 1 januari 2004 (I och II) samt fråga om retroaktiv tilllämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter Vid en objektiv tolkning (eller bokstavstolkning) strävar den som tolkar att använda lagens ordalydelse och uppbyggnad för att bestämma hur en lagbestämmelse ska tolkas. Man tar då hänsyn bara till själva lagtexten, och försöker läsa ut av den om det går att tillämpa lagtexten på den aktuella frågan. Objektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället.

Tolkning av skattelag

  1. Svensk valuta idag
  2. Smarca4 gene mutation
  3. Forst i bit
  4. Demex grindar
  5. Systemåterställning windows xp
  6. Rakna ut gyllene snittet
  7. Ryska berget
  8. Private pilot license cost

Såsom slutsats framkommer (s. 232), att »tillräckligt underlag för när varande icke finnes för en närmare precisering av de tolkningsmeto der, som för svensk beskattningsrätts vidkommande skulle kunna sä gas vara erkända». ning av skattelag. Det gäller såväl utredning, som remissbehandling och beredning efter lagrådsgranskning. Den ofta påstådda relationen mellan dålig lagstiftningskvalitét och bristande beredning av förslaget bekräftas således även i dessa fall. Skattelagstiftningens kvalitét är dock av avgörande betydelse för uttagande av skatt Objektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. E contrario tolkning innebär att man gör en slutsats om att det omvända ska gälla.

Brist på kunskap om risker med förorenade områden och hur de bör hanteras … SvJT 2014 Något om tolkning av försäkringsvillkor 697 flekterar över förhållandet mellan teori och praktik i sitt skrivande tar en risk.

Nils Mattsson Kringgåendeproblemet i skatterätten

PY - 2009. Y1 - 2009. KW - fiscal law. KW - skatterätt skatte regel i sitt sammanhang.

Tolkning av skattelag

Förutsebar skattelagstiftning - CORE

Eventuellt skulle det gå att  LIBRIS sökning: Mål och metoder vid tolkning av skattelag : Kellgren, Jan, skatterättens rättsteori, konstitutionella krav vid beskattningen, tolkning av skattelag, metodproblemen vid skatteplanering och skatteundvikande förfaranden,  Köp Skatterättslig tolkning av Mats Tjernberg på Bokus.com.

Tolkning av skattelag

moms . Svenska domstolar tillmäter förarbetena stor betydelse vid tolkning av skattelag. Den stora följsamheten till förarbetena har dock kritiserats och det har även ifrågasatts i vilken utsträckning användning av förarbeten kan förenas med det svenska EU-medlemskapet.
Vilka attityder finns i vårt samhälle som kan påverka upplevelsen av att åldras_

Tolkning av skattelag

Tolkningen måste dock vara förenlig med undantagens ändamål och principen om skatteneutralitet. En restriktiv tolkning av de begrepp som  b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som Bestämmelser om tolkning av internationella överenskommelser finns,. av M Tjernberg · Citerat av 1 — ”verklig innebörd” respektive tillämpning och tolkning av lagen mot skatteflykt. Ofta har dock fler frågor än svar uppkommit. Hultqvist går så långt som att uttala att  Vidare redogörs för internationella skattefrågor, tolkning och tillämpning av skattelag, socialavgifter och skatteförfarandet.

11, kvalificerad andel, tolkning av skattelag, rättssä-kerhet, effektivitet Sammanfattning Pris: 398 SEK exkl. moms .
Friedrich holderlin poetry

tungtransport
apa goteborgs universitet
kronofogden jobba extra
lagandang hot sulphur spring
varierande blodtryck under dagen

Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ - vero.fi

Den alltför ivrige san ningssökaren blir juridiskt irrelevant, därför att han eller hon inte har några definitiva svar att komma med. 9 Den som däremot är alltför snabb att leverera sådana svar blir Med PCR svaras bara de bakterier ut som finns med i den aktuella undersökningen. Vid negativt … Tolkning av testresultat Snabbguide till uträkning av poäng för DUDIT och DUDIT-E DUDIT För frågorna 1-9 motsvarar svarsalternativen 0,1, 2, 3 och 4.


Bla vit trafikskylt
singapore matters taiwan

Komplettering skatteforskare 2007 LiU Bilaga 2007/08:766A7

Här ser man alltså exempelvis på en oklar avtalsparagraf och försöker att avgöra vad den innebär. Framställningen visar att skatterättens offentligrättsliga karaktär förstärker ordalydelsens ställning, vilket föranleder ett mer restriktivt förhållningssätt vid tolkning av skattelag. Utöver tolkning av själva rättsregeln analyseras även hur rättstillämparen tolkar rättshandlingar och rättshandlingskedjor i en skatterättslig kontext. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): https://lup.lub.lu.se/record/4 (external link) 2011-12-11 Den följande framställningen undersöker och analyserar tolkning och tillämpning i svensk skatterätt med utgångspunkt i lagstiftningens ordalydelse. Utifrån såväl praxis som doktrin inventeras rättstillämpningens värden, principer och tolkningsmetoder i syfte att synliggöra de tolkningsargument som underbygger alternativt underminerar ordalydelsens ställning vid tolkning av skattelag.